VGS Kring Haaglanden en PRIMO over ‘energietransitie’

Naaldwijk, 17 juli 2019.

Tijdens de bijeenkomst van de VGS-kring Haaglanden  (Vereniging van Gemeentesecretarissen), heeft PRIMO de conclusies van de Denktank ‘From Global to Local’ inzake de rol van gemeenten inzake energietransitie nader toegelicht.

Zij was te gast bij Lidia Spindler, gemeentesecretaris van Westland, en André Huykman, gemeentesecretaris van Zoetermeer en voorzitter van de kring, in het prachtige World Horti Center te Naaldwijk.

Het recente geaccordeerde Klimaatakkoord en de op handen zijnde Regionale Energie Strategieën vormen het huidige decor voor het handelen van gemeenten inzake de energietransitie. Dat de gemeentesecretaris en secretaris/directeur, als ambtelijk systeemverantwoordelijke en eerste adviseur van bestuurscolleges, een rol te spelen heeft lijkt duidelijk. PRIMO duidt die rol als ‘systeemarchitect’ van complexe vraagstukken. De energietransitie is niet zomaar een transitie. Zij grijpt diep in op de rol en werking van publieke organisaties, dus ook van gemeenten en waterschappen.

De gehanteerde analyse van Professor Bastiaan Zoeteman ‘De noodzaak van bestuurlijke aandacht voor omgang met onzekerheid’ – die hij in opdracht van BNG Bank en PRIMO heeft opgesteld – maakt duidelijk dat de dynamiek op gebied van energie extreem hoog is. Dit leidt tot een scala aan onzekerheden die bestuurlijk en ambtelijk geadresseerd moeten worden. Op welke aspecten van de transitie heeft de gemeente een rol te spelen, en waar juist niet? Wat betekent dit voor de samenwerking met andere overheden? Wat vraagt dit van leiderschap, van financiering, van samenwerking met derden, van het aangaan van nieuwe allianties en contractrelaties en vooral voor de eigen organisatie?

Het goede nieuws is dat de gemeentesecretaris en secretaris/directeur instrumenten tot zijn/haar beschikking heeft om met zijn/haar bestuurders – nu met de voor 2030 gestelde doelen in het klimaatakkoord zich uitstrekkend over 4 collegeperioden – te kijken in de toekomst van de energietransitie, naar te bewandelen paden, naar de balans tussen ambitie en capaciteit, naar te behalen resultaten (met hun risico’s en mogelijke scenario’s), teneinde de inzichten te vertalen in concrete termen van de eigen bedrijfsvoering. Gezien de complexiteit en de omvang van de voorliggende transitie ligt onderlinge samenwerking voor de hand.

De krijtlijnen zijn in de bijeenkomst kort neergezet, mede op basis van de concrete suggesties van handelen vanuit de leden van de denktank. In overleg – na de zomervakantie – wordt besproken hoe tot een nadere verdieping kan worden gekomen, die de rol van gemeentesecretaris (en die van zijn of haar managers) op dit vraagstuk verder kan dienen. Zowel het decor als het Let’s Connect concept met betrekking tot synergie en innovatie van het World Horti Center werkten deze middag als inspiratiebron.