Oprichting en Focus

PRIMO logo without text

Tot de kerntaken van managers in het publieke domein behoort het inschatten en beheersen van risico’s. PRIMO is een vereniging die tot doel heeft haar leden op het gebied van risicomanagement te informeren en te ondersteunen.

PRIMO Nederland

Opgericht op 11 oktober 2006 te Den Haag. De vereniging heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van risicomanagement binnen de publieke sector naar voren te brengen en te bevorderen, alsmede het tot stand brengen van een systematische en werkbare invoering (en onderhoud) van risicomanagement binnen de publieke sector in zijn algemeenheid en binnen lokale en regionale overheden in het bijzonder.

Dit wil zij doen door middel van concrete instrumenten als een website met forum, Nieuwsbrief, rondetafelgesprekken, congressen en het toegankelijk maken van best practices, publicaties en personen en het aanbieden c.q. bevorderen van trainingen (ook online) om verantwoordelijke functionarissen in hun dagelijkse werkzaamheden op het gebied van risicomanagement te ondersteunen.

PRIMO Europe

Bevordering van integraal risicomanagement is een van de strategische speerpunten van de Europese Vereniging van Gemeente Secretarissen (UDITE). Om dit te bewerkstelligen heeft zij een aparte organisatie opgericht: Public Risk Management Organisation (PRIMO).

Achtergrond van dit initiatief is dat overal in Europa overheden gedwongen worden (door burgers, overheidsfunctionarissen en de wetgevende macht) om een professioneel risicomanagement binnen hun organisaties in te voeren. Immers, de complexiteit en daarmee de onvoorspelbaarheid van het managen van risico’s in de publieke sector neemt thans sterk toe. >> PRIMO

Download PRIMO brochure

Organisatie

Het bestuur van onze vereniging is op 28 augustus 2020 gekozen door de algemene ledenvergadering. De samenstelling en taakverdeling is als volgt: Martin van der Bijl, lid. Martin is werkzaam bij de Regio West-Brabant. >> Dr. Ellen Gehner, Msc., lid. Ellen is adviseur risicomanagement van de provincie Zuid-Holland. >> Wouter Slob MSc., penningmeester. Wouter is secretaris-directeur van het Waterschap Zuiderzeeland tevens bestuurslid […]

Disclaimer

1. PRIMO Europe does not make any claim for the accuracy nor accept any responsibility whatsoever for the information and recommendations contained and presented on the website (the “material”), and does not make any assertion that such material is complete, free of errors or appropriate to specific situations. 2. The content of the website is not necessarily an expression of […]

Toenemende Erkenning

  Er is sprake van waardering voor onze vereniging. Met name decentrale overheden ervaren meer en meer de noodzaak van gerichte adressering van risico’s. In toenemende mate hebben decentrale organisaties meer oog en aandacht voor risicomanagement als integraal onderdeel van good public governance. Noodzaak tot vergaande samenwerking op tal van dossiers is een opgave voor bestuurders, uitvoerende organisaties en kennisinstellingen. PRIMO […]