Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’

Focus: ‘Over publieke waarden, strategische sturing en systeemverandering’.

(2020 leergang loopt)

Resultaat in tijden van Transitie is een multidisciplinair executive programma dat zich richt op de transities in het publieke domein waar u in uw rol als secretaris/ algemeen directeur op in moet spelen. Met dit programma versterkt u uw strategische kennis op de transities, ontwikkelt u de competenties en maakt u een plan, nodig om uw rol naar het bestuur én als systeemverantwoordelijke in uw organisatie op bevlogen, betrokken en verbindende wijze te vervullen en tot resultaten te komen.

TiG en PRIMO
Tilburg University en PRIMO hebben samen deze opleiding ontwikkeld voor secretarissen en algemeen directeuren, werkzaam in het publieke domein, om effectieve systeemsturing van publieke waarden te bevorderen en hierop wetenschap en praktijk door gerichte samenwerking te verbinden (samen naar school). Tilburg Institute for Governance( TiG) doet onderzoek naar public governance in de meest brede zin zin en hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk, onder andere met praktijkgericht onderzoek en opleidingen voor bestuurlijke professionals. PRIMO heeft vanuit een non-profit perspectief tot doel bij te dragen aan good governance van met name publieke organisaties, dit mede door professioneel publiek risicomanagement (lees: de kunst van design en vooruitkijken) te integreren in alledaagse bedrijfsprocessen.

Focus
Als secretaris en algemeen directeur binnen een publieke organisatie loopt u aan tegen de complexiteit van grote maatschappelijke transities en de inrichting van de systeemsturing van uw organisatie. De omvang ervan stelt nieuwe eisen aan uw bestuur, uw organisatie en mensen en vereist antwoorden en resultaten door adequaat handelen. Reden genoeg voor Tilburg Institute for Governance en PRIMO om een onderwijsprogramma te ontwikkelen speciaal voor secretarissen en algemeen directeuren. Hiermee beogen wij niet alleen uw strategisch inzicht te vergroten, uw competenties te versterken, maar ook een platform te bieden voor ontmoeting en begeleiding voor concrete plannen. De opleiding biedt u alle handvatten om uw rol als eerste adviseur, algemeen directeur, systeemverantwoordelijke en WOR-bestuurder optimaal te vervullen.

De bevindingen vanuit de topmanagers in de publieke sector liggen in lijn met die uit (inter)nationale rapporten: er is sprake van een combinatie van transities. Zij voltrekken zich tegelijkertijd en vragen om bezinning. Zij vragen om herformulering van strategie, innovatie in waardecreatie en herinrichting van de systeemsturing die dit mogelijk maakt. Een persoonlijke toelichting door Prof. dr. Theo Camps, Academic Director, op de verschillende modules (5) van de leergang:

Inschrijving via PRIMO secretariaat

Uw profiel

 • Secretaris, algemeen directeur.
 • Verbonden aan een gemeente, provincie, waterschap dan wel aan een verbonden partij zoals veiligheidsregio, omgevingsdienst of GGD.

Behoefte
Er is behoefte aan een veerkrachtig bestuur door de snelheid en kracht van veranderingen die op gemeenten afkomen. Genoemd in onze netwerken zijn sociaal domein, omgevingswet, digitale transformatie (cyber, privacy, kunstmatige intelligentie, big data), energietransitie, circulaire economie en de klimaatverandering, maar ook de sturing op beperkte financiële middelen, HRM-vraagstukken en sturing op vormen van samenwerking (publiek-publiek en publiek-privaat).

Zij geven grote druk op het systeem (bestuurders, managers en medewerkers) van gemeenten, provincies, waterschappen en verbonden partijen zoals veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. En daarbinnen op financiële middelen, informatieprocessen en personeel & organisatie. Een systeemvraagstuk dient zich aan. Hoe in te spelen op deze transities  als je systeemverantwoordelijk bent. Aan de orde komen onder meer thema’s als:

 • De burger in wisselende verschijningsvormen: cliënt, consument, dienaar, inwoner, kiezer, rechtspersoon.
 • De verhouding tussen politiek-bestuurlijke governance en ambtelijk-politiek sensitieve governance.
 • ‘Vertrouwen’ als een thema dat overal doorheen loopt.
 • ‘Ontgrenzing’ van netwerken, informatiestromen, politiek domein en privaat domein.
 • Multiculturaliteit, vergrijzing, ontgroening, demografische krimp én groei.
 • Verschuiving van waardenoriëntaties in de samenleving.
 • Internationalisering van oriëntatie, lokalisering van thema’s (een verschuivende betekenis voor global-local).

Een aansporing om te blijven leren in tijden van transitie door Commissaris van de Koning Prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk:

Programma
Het programma omvat acht dagen waarin majeure transities zoals sociaal domein, omgevingswet, klimaat en energie, digitale transformatie en circulaire economie aan bod komen, alsmede sturingselementen zoals strategievorming/ publieke waardecreatie, netwerken/ allian- ties, werken vanuit de bedoeling, bedrijfsmodellen en resilience, verantwoordelijkheden, rollen en competenties. De doorlooptijd van het programma is zeven maanden. De werkvormen zijn gericht op theoretische verdieping, actieve participatie, oefenen met toepassing, ruimte voor dialoog en inbreng van eigen vraagstukken. Om uw effectiviteit als secretaris/AD te versterken werken wij met verbindingen wetenschap/praktijk en theorie/toepassing. U versterkt niet alleen uw kennis, maar ook uw netwerk door samen aan plannen te wer- ken en samen naar school te gaan. De onderdelen:

 • Introductie, kennismaking, overzicht
 • Strategievorming/ publieke waardecreatie en klimaat/ energie
 • Netwerken/allianties en informatie/cyber
 • Sturen vanuit de bedoeling en sociaal domein
 • Bedrijfsmodellen resilience en omgevingswet
 • Verantwoordelijkheden, rollen, competenties en circulaire economie
 • De transitieplannen
 • Resultaat door realisatie

Kosten
U kunt zich alleen inschrijven voor het volledige programma. De prijs bedraagt € 4.995,- (BTW niet van toepassing). Omdat het programma dit jaar voor het eerst plaatsvindt, profiteert u nu van deze aantrekkelijke introductieprijs. Dit bedrag omvat alle cursusmaterialen en arrangementskosten.

Samenwerking PRIMO en Tilburg Institute of Governance
Public Risk Management Organisation (PRIMO) en het Tilburg Institute of Governance (TiG) hebben gezamenlijk het initiatief genomen een unieke opleiding te ontwikkelen. TiG doet onderzoek naar public governance en hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk, onder andere met praktijkgericht onderzoek en opleidingen voor bestuurlijke professionals. PRIMO heeft tot doel bij te dragen aan good governance van met name publieke organisaties en doet dit door middel van een portfolio waarbij publieke waarden en besturing ervan worden gekoppeld. Zij is gericht op kennisdeling en kennisbevordering.

Hieronder treft u nadere informatie over de gebruikte en bediscussieerde artikelen en de inhoud van de masterclasses.

Masterclass 4. Netwerken & Allianties

Op de Campus van de Universiteit Tilburg vindt op vrijdag 25 september 2020 de 4e Masterclass plaats van de Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’. In deze masterclass staan netwerken en allianties centraal die door de dynamiek van de transities vaak herijkt worden. Hoe kun je komen tot gemeenschappelijke waardecreatie en geef je vorm aan partnerships? Hoe stuur je op netwerken binnen […]

Masterclass 3. Strategie en Publieke Waarden

Niet op de Campus van de Universiteit Tilburg, maar wel digitaal vond op vrijdag 15 mei 2020, de 3e Masterclass plaats van de Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’. Inschrijven voor deze masterclass is nog mogelijk. U bent welkom. Neem contact op met Joanne Taminiau Cook. De masterclass is bedoeld voor u, die voor de uitdaging staat om maatschappelijke veranderingen […]

De regio als redding? Over de governance van ruimte en plaats in de netwerksamenleving

Openbare rede uitgesproken door Prof.dr. Martijn Groenleer, hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur, directeur Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG), bij aanvaarding van zijn ambt op 3 juni 2016 te Tilburg. Een bewerking van deze tekst, inclusief referenties en noten, verschijnt later dit jaar. “Mijnheer de rector magnificus, geachte collega’s, beste studenten, lieve familie en vrienden, zeer gewaardeerde toehoorders! 1. […]

Masterclass 5: ‘De omgevingswet en regionale bedrijfsmodellen’

Op de Campus van de Universiteit Tilburg vindt op vrijdag 29 oktober 2020, de 5e Masterclass plaats van de Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’. Inschrijven per masterclass is nu ook mogelijk. U bent welkom. De masterclass is bedoeld voor u, die voor de uitdaging staat om maatschappelijke veranderingen niet alleen te herkennen maar ook om gericht en met vakmanschap […]

Masterclass 1: ‘Sturen vanuit de bedoeling’

Op de Campus van de Universiteit Tilburg vond vrijdag 21 februari 2020 de 1e Masterclass plaats van de Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’. De masterclass bood gezaghebbend kennis over en inzicht in het krachtenveld van voorliggende maatschappelijk veranderingen en transities. De dag bood inspiratie én praktische handvatten voor de wijze waarop deelnemers met en in hun organisaties hierop kunnen […]

Gemeenten hebben zorgkosten pas laat in beeld

Hans Bekkers Laat aangeleverde declaraties van zorgaanbieders maken het voor gemeenten lastig om bij te sturen. Uit onderzoek blijkt dat pas na vier tot zes maanden een accuraat beeld kan worden verkregen. ‘Gemeentelijke sturingsinformatie blijkt vaak achterhaald en onvolledig. Na indicatie raakt de cliënt uit zicht, terwijl juist dan kosten worden gemaakt. Deze komt pas weer in beeld bij het […]

Thorbecke voorbij: Lokale sturing op complexe opgaven

2e Professor dr.ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing* door Mr. J. (Hans Krul), Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur van de Gemeente Delft. “Hartelijk welkom in de raadszaal van dit mooie historische stadhuis van Delft, een van de jongste leden van het PRIMO netwerk. Het is een eer dat ik vandaag in deze voor mij zo vertrouwde omgeving van de Delftse raadszaal de Oldeman Lezing uit […]

2e bijeenkomst Denktank ‘Financiële strategie in tijden van transitie’

PRIMO organiseerde op vrijdag 15 november 2019 – in nauwe samenwerking met BNG Bank en UDITE – de tweede bijeenkomst van haar Denktank ‘From Global to Local’ 2019. De eerste bijeenkomst op 5 april dit jaar  richtte zich op de actuele financiële situatie – schuldposities, solvabiliteit en reserves – waarin met name gemeenten zich bevinden. Verkend werd wat de behoeften van voorliggende transities waren, wat […]

Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?

Rapport Centraal Planbureau (CPB) van medio 2018. Een herlezing bleek zinvol en een ‘herpublicatie’ door PRIMO gewenst, dit met het oog op de formulering van een financiële strategie in tijden van transitie in haar denktank van 15 november 2019 in samenwerking met BNG Bank. Het herontdekken van lange lijnen gaf ons beter inzicht waar gemeenten nu staan. Belangrijk om te […]

Implementatie Omgevingswet: ‘Het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn’

De Omgevingswet kan geheel volgens planning op 1 januari 2021 in werking treden. Daarvan is Heleen Groot, directeur van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (ministerie van BZK), overtuigd. ‘De regelgeving is inmiddels inhoudelijk klaar en in stabiele vorm beschikbaar’, liet zij haar publiek weten tijdens de achtste editie van de Dag van de Omgevingswet, georganiseerd door de […]

Ka­bi­net moet ‘tran­si­tie’ meer cen­traal stel­len in toe­kom­stig be­leid

Raad van State PRIMO: met de moeizame en kostbare transitie in het sociaal domein nog vers in het geheugen en de transities zoals de omgevingswet, digitale transformatie, circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie ‘voor de boeg’, komt de Raad van State ter zake en formuleert naar aanleiding van de Miljoenennota 2020 haar advies inzake ‘Randvoorwaarden voor succesvolle transities’. Het is in […]

Het gezag van de gemeentesecretaris: Een ambachtelijke uitdaging

Corné van der Meulen, Thijs Jansen en Niels Karsten | Stichting Beroepseer en VGS Voorwoord “Waarom luisteren mensen naar je als gemeentesecretaris? Het lijkt een logische vraag, maar het antwoord is niet zomaar gegeven. De tijd dat je als secretaris, met een rood potlood in de hand kon wachten tot de collegestukken bij je werden aangeboden is lang voorbij – als […]

De decentralisaties

Paul Bordewijk | B&G Magazine, 13 mei 2014 De decentralisaties in het sociale domein betekenen voor de gemeenten een uitdaging van ongekende omvang, vooral door de bezuinigingen die eraan gekoppeld zijn. Maar in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen was daar nauwelijks iets van te merken. Die gingen over het vertrouwde domein van de publieke voorzieningen: een cultuurpaleis in Den Haag, […]

Het sociaal domein vraagt om meervoudige sturing

De complete lezing die gemeentesecretaris Jan-Paul Woudstra* op 13 februari 2019 uitsprak op het RiskCongres Lokaal Bestuur op het Provinciehuis Utrecht. Hij belichtte de decentralisatie in het sociaal domein als opgave, bezien vanuit de positie van gemeentesecretaris. Welke duiding geef je als secretaris aan zo’n opgave en welke rollen pak je daarin? Hij zoomde in op een aantal dilemma’s in de regio […]

Implementatie van de Omgevingswet: Flexibiliteit en rechtszekerheid in de waterschapsverordening

N. Kamroun, LL.M en M.L.P. Groenleer (2018) Milieu en Recht, 45(10), 704-711 1. Inleiding De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, bundelt verschillende omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving. Naast de integratie van wetten, is de wet er tevens op gericht meer flexibiliteit aan burgers, bedrijven en bestuursorganen te bieden. Burgers en bedrijven krijgen meer ruimte bij het maken van […]

Verbinders zonder script

Het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen. Paul ’t Hart, Nicole Braham en Erik-Jan van Dorp, NSOB. De opdrachtgevers Gabriëlle Haanen, voorzitter Vereniging van Gemeentesecretarissen (vgs), Mark Frequin, voorzitter Vereniging voor OverheidsManagement (vom) en Sjaak van der Tak, voorzitter bestuur Stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van het Openbaar Bestuur (IKPOB) in hun voorwoord: “Geen zoektocht naar het handwerk van de publieke manager is compleet zonder inzicht in wat publieke […]